آموزش مجازی معلم باشی

مارس 2018 | معلم باشی ، آموزش ریاضی یازدهم

6 بار
پکیج آموزشی فصل ۶ ریاضی یازدهم تجربی

پکیج آموزشی فصل ۶ ریاضی یازدهم تجربی

آموزش جامع و تصویری ریاضی ۲ یازدهم تجربی “فصل۶ ” :   🔸آموزش نکته به نکته فصل ۶ « حد و پیوستگی» ریاضی یازدهم تجربی 🔸در این محصول شما فرایند های حدی ، محایبه حد و توابع و حد و پیوستگی آنها و تمام نکات ریز این فصل رو به صورت تصویری یاد خواهید گرفت 🔸با یادگیری فصل ۶« حد و پیوستگی» حداقل ۳ نمره از ۲۰ نمره خود را تضمین کنیدنوع آموزش : تصویری […]

4 بار
پکیج آموزشی فصل ۴ ریاضی یازدهم تجربی

پکیج آموزشی فصل ۴ ریاضی یازدهم تجربی

آموزش جامع و تصویری ریاضی ۲ یازدهم تجربی “فصل۴ ” :   🔸آموزش نکته به نکته فصل ۴ « مثلثات» ریاضی یازدهم تجربی 🔸در این محصول شما واحد های اندازه گیری ، روابط بین نسبت های مثلثاتی و توابع مثلثات آنها و تمام نکات ریز این فصل رو به صورت تصویری یاد خواهید گرفت 🔸با یادگیری فصل ۴« مثلثات» حداقل ۳ نمره از ۲۰ نمره خود را تضمین کنیدنوع آموزش : تصویری _ ویدئویی مخاطب […]

38 بار
پکیج آموزشی فصل ۵ ریاضی یازدهم تجربی

پکیج آموزشی فصل ۵ ریاضی یازدهم تجربی

آموزش جامع و تصویری ریاضی ۲ یازدهم تجربی  “فصل۵ ” :   🔸آموزش نکته به نکته فصل ۵ « توابع نمایی و لگاریتمی» ریاضی یازدهم تجربی 🔸در این محصول شما حل معادلات نمایی ، معادلات لگاریتمی و رسم نمودار آنها و تمام نکات ریز این فصل رو به صورت تصویری یاد خواهید گرفت 🔸با یادگیری فصل ۵« توابع نمایی و لگاریتمی» حداقل ۳ نمره از ۲۰ نمره خود را تضمین کنیدنوع آموزش : تصویری _ […]